قاعده اضطرار و اکراه از دیدگاه فقه و حقوق
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: آزاد قم
تاریخ دفاع: 94/4
نام استاد/نام دانشجو : سیدحسن کریمی/